Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help a0c5a6508b
Weblate authored 9 hours ago
Filemask */helpcontent2/source/text/swriter/01.po
Translation file nb/helpcontent2/source/text/swriter/01.po
Committed changes a year ago
<ahelp hid=".">Select the transparency level for the watermark. A 0% value produces an opaque watermark and a value of 100% is totally transparent (invisible).</ahelp>
<ahelp hid=".">Velg hvor gjennomsiktig vannmerket skal være. 0 % skaper et opakt vannmerke, 100 % skaper et fullstendig gjennomsiktig (usynlig) vannmerke.</ahelp>
a year ago
<ahelp hid=".">Mark this checkbox to display the date of the signature, at the time when the document is digitally signed.</ahelp>
<ahelp hid=".">Marker sjekkboksen for å vise signaturdatoen fra da dokumentet ble digitalt signert.</ahelp>
a year ago
$[officename] applies the paragraph properties of conditional styles as follows (the bold terms correspond to the titles of dialog fields): If a paragraph formatted with a conditional style is in a <emph>Context</emph> that has an <emph>Applied Style</emph> linked to it, then the <emph>Paragraph Style</emph> from that condition is used. If no style is linked to the <emph>Context</emph>, then the attributes defined in the conditional style apply. The following example illustrates this relationship:
I $[officename] blir paragrafegenskapene for vilkårsstiler lagt inn slik (uthevede termer mottilsvarer titlene på dialogfeltene): Hvis et avsnitt som er formatert med en vilkårsstil er i en <emph>sammenheng</emph> som er koblet til en <emph>brukt stil</emph>, blir <emph>avsnittsstilen</emph> som høyrer til samamenhaengen brukt. VHviss ingen stilaer er koplablet til <emph>sammenhengen</emph>, blir attributtene som er definerte i vilkårsstilen brukte. Det følgende eksempelet viser samamenhengen:
a year ago
Conditional styles are paragraph styles that have different properties depending on the context. Once defined, you cannot change the conditional properties of a conditional style.
Vilkårsstiler er avsnittsstiler som kan ha ulike egenskaper avhengig av samanhengen. Når en slik stil er definert, kan du ikke endra vilkårene for stilen.
a year ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/bibliographyentry/fromdocument">Inserts a reference from the bibliography records that are stored in the current document.</ahelp> An entry that is stored in the document has priority over an entry that is stored in the bibliography database.
<ahelp hid="modules/swriter/ui/bibliographyentry/fromdocument">setter inn en referanse fra litteraturhenvisningene som er lagret i det aktive dokumentet.</ahelp>Oppføringer som er lagret i et dokument har prioritet over en oppføring som er lagret i litterturdatabasen.
a year ago
You can assign different paragraph styles to change the formatting of index titles, separators and index entries. You can also modify paragraph styles in this dialog.
Du kan tildela ulike avsnitsstiler for å endre formateringen for indekstitler, skilletegn og indekselement. Du kan også endre avsnittsstilene i dette dialogvinduet.
a year ago
Formatting Marks
Formateringsmerker
a year ago
You can configure $[officename] according to your specific preferences for navigating within a document. To do this, choose <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Tools - Customize"><emph>Tools - Customize</emph></link>. The various tables for adapting <link href="text/shared/01/06140100.xhp" name="menus">menus</link>, <link href="text/shared/01/06140200.xhp" name="keyboard input">keyboard input</link> or toolbars contain various functions for navigation within the document under the "Navigate" area. In this way you can jump to the index tags in the document with the "To Next/Previous Index Tag" functions.
Du kan konfigurere hvordan du navigerer i et dokument i $[officename] i henhold til dine egne ønsker . For å gjøre dette velg<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Tools - Customize"><emph>Verktøy - Tilpass</emph></link>De ulike tabellen for tilpassing<link href="text/shared/01/06140100.xhp" name="menus">menyer</link>,<link href="text/shared/01/06140200.xhp" name="keyboard input">Tastatur innmating</link>eller verktøylinjer som inneholder funksjonene for navigasjon innen et dokumen. Disse ligger i Naviger området.. På denne måten kan du hoppe til indeksmerkene i dokumentet med Neste/forrige funksjonene.
a year ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/tocindexpage/uselevel">Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/tocindexpage/uselevel">Innrykkstabeller for tabell, grafikk, rammer og OLE i henhold til deres plassering i hierarkiet for kapitteloverskriften.</ahelp>
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,349 36,652 295,942
Translated 100% 3,349 36,652 295,942
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 16 39 354

Last activity

Last change Nov. 26, 2019, 11:41 a.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity