Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help a0c5a6508b
Weblate authored 9 hours ago
Filemask */helpcontent2/source/text/schart/00.po
Translation file sq/helpcontent2/source/text/schart/00.po
Choose <emph>Insert - Legend</emph> (Charts)
Përzgjedh<emph>Shto - Legjendë</emph> (Charts)
a year ago
<variable id="efgttl">Choose <emph>Insert - Titles</emph> (Charts)</variable>
<variable id="efgttl">Përzgjedh <emph>Shto - Titujt</emph> (Diagramet)</variable>
a year ago
<variable id="wie">To access this function...</variable>
<variable id="wie">Për të iu qasur këtij funksioni...</variable>
a year ago
To access this function...
Për të iu qasur këtij funksioni..
a year ago
<image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Icon</alt></image>
<image id="img_id3147428" src="cmd/sc_grid.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3147428">Ikonë</alt></image>
a year ago
<variable id="wie">To access this function...</variable>
<variable id="wie">Për tu qasur në këtë funksion...</variable>
a year ago
Show/Hide Axis Descriptions
Shfaq/Fsheh Përshkrimet e Boshtit
a year ago
On Formatting bar, click
Kliko në shiritin formatues
a year ago
<variable id="stlp">In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.</variable>
<variable id="stlp">Në dialogun Lloji i Grafikut i grafikut të një vije ose grafiku XY që shfaq vijat, zgjidh Të Përshkallëzuar në menunë e llojit të Vijave, pastaj kliko butonin e Karakteristikave.</variable>
a year ago
<variable id="smlp">In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.</variable>
<variable id="smlp">Në dialogun Lloji i Grafikut i një Vije grafiku ose i një grafiku XY që shfaq vijat, zgjidh Sheshoj në menunë e Vijave, pastaj kliko butonin e Karakteristikave.</variable>
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 60 474 4,785
Translated 11% 7 24 150
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity