Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/LibreOffice/translations-weblate
Repository branch master
Last remote commit update translations for master help ecde258464
Weblate authored yesterday
Filemask */helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Translation file nb/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Committed changes a year ago
In the <emph>Find</emph> box, enter <item type="input">^[0-9]</item>
Skriv inn <emph>Søkeboksen</emph><item type="input">^[0-9]</item> i feltet <emph>Søk etter</emph>
a year ago
You can assign a comment to each cell by choosing <link href="text/shared/01/04050000.xhp" name="Insert - Comment"><emph>Insert - Comment</emph></link>. The comment is indicated by a small red square, the comment indicator, in the cell.
Du kan legge til en kommentar til hver celle ved å bruke <link href="text/shared/01/04050000.xhp" name="Insert - Comment"><emph>Set inn → Kommentar</emph></link>. Kommentaren indikeres med en liten rød firkant, kommentarindikatoren, inne i cellen.
a year ago
To undo the selection of a sheet, click its sheet tab again while pressing the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key. The sheet that is currently visible cannot be removed from the selection.
For å omgjøre markeringen av et ark klikker du på fanen for arket mens du holder nede <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Cmd</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>-tasten. Det arket som er synlig kan ikke fjernes fra utvaglet.
a year ago
The <item type="menuitem">Data - Multiple Operations</item> command provides a planning tool for "what if" questions. In your spreadsheet, you enter a formula to calculate a result from values that are stored in other cells. Then, you set up a cell range where you enter some fixed values, and the Multiple Operations command will calculate the results depending on the formula.
Kommandoen <item type="menuitem">Data → Flere operasjoner</item> er et planleggingsverktøy for spørsmål av typen «hva hvis». I regnearket skriver du inn en formel som reknar ut resultatet fra verdier som er lagret i andre celler. Deretter markerer du et celleområde der du skriver inn noen faste verdier. Funksjonen «Flere operasjoner» vil så regne ut resultatet ut fra formlene du har satt inn.
a year ago
Check <emph>Current selection only</emph>
Kryss av for <emph>Bare gjeldende markering</emph>
a year ago
In the <emph>Replace</emph> box, enter <item type="input">&</item>
Skriv inn <item type="input">^[0-9]</item> i feltet <emph>Bytt ut med</emph>
a year ago
In the <emph>Find</emph> box, enter <item type="input">^[0-9]</item>
Skriv inn<item type="input">^[0-9]</item> i feltet <emph>Søk etter</emph>
a year ago
To remove a button from the table, just drag it out of the pivot table. Release the mouse button when the mouse pointer positioned within the sheet has become a 'not allowed' icon. The button is deleted.
For å fjerne en knapp fra tabellen drar du den ganske enkelt ut av pivottabellen. Slipp museknappen når musemarkøren inne i arket viser et «forbudskilt». Knappen er da slettet.
a year ago
Comma Separated Values (CSV) is a text file format that you can use to exchange data from a database or a spreadsheet between applications. Each line in a Text CSV file represents a record in the database, or a row in a spreadsheet. Each field in a database record or cell in a spreadsheet row is usually separated by a comma. However, you can use other characters to delimit a field, such as a tabulator character.
CSV («Comma Separated Values») er et tekstfilformat som brukes til å utveksle data fra en database eller et regneark mellom ulike program. Hver linje i en CSV tekst-fil representerer en post i databasen eller en rad i regnearket. Hvert felt i en databasepost eller celle i en rad i et regneark blir vanligvis separert med et komma. Men det er ingenting i veien for å bruke andre tegn for å avgrense et felt, for eksempel tabulatortegnet.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,475 23,418 187,297
Translated 100% 1,475 23,418 187,297
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 7 30 728

Last activity

Last change Nov. 26, 2019, 1:37 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity