Context English Bulgarian
RID_COMMON_START_0 The directory '%1' could not be created.<BR>There may not be enough space left on your hard disk. Директорията „%1“ не може да бъде създадена.<BR>Може би не достига свободно място на твърдия диск.
RID_COMMON_START_1 The text document could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Writer' is installed. Текстовият документ не може да бъде създаден.<BR>Моля, проверете дали е инсталиран модулът „PRODUCTNAME Writer“.
RID_COMMON_START_2 The spreadsheet could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Calc' is installed. Електронната таблица не може да бъде създадена.<BR>Моля, проверете дали е инсталиран модулът „PRODUCTNAME Calc“.
RID_COMMON_START_3 The presentation could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Impress' is installed. Презентацията не може да бъде създадена.<BR>Моля, проверете дали е инсталиран модулът „PRODUCTNAME Impress“.
RID_COMMON_START_4 The drawing could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Draw' is installed. Рисунката не може да бъде създадена.<BR>Моля, проверете дали е инсталиран модулът „PRODUCTNAME Draw“.
RID_COMMON_START_5 The formula could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Math' is installed. Формулата не може да бъде създадена.<BR>Моля, проверете дали е инсталиран модулът „PRODUCTNAME Math“.
RID_COMMON_START_6 The files required could not be found.<BR>Please start the %PRODUCTNAME Setup and choose 'Repair'. Необходимите файлове не бяха намерени.<BR>Моля, стартирайте инсталатора на %PRODUCTNAME и изберете „Поправка“.
RID_COMMON_START_7 The file '<PATH>' already exists.<BR><BR>Would you like to overwrite the existing file? Файлът „<PATH>“ вече съществува.<BR><BR>Желаете ли да бъде заменен?
RID_COMMON_START_8 Yes Да
RID_COMMON_START_9 Yes to All Да за всички
RID_COMMON_START_10 No Не
RID_COMMON_START_11 Cancel Отказ
RID_COMMON_START_12 ~Finish Готово
RID_COMMON_START_13 < ~Back < Назад
RID_COMMON_START_14 ~Next > Напред >
RID_COMMON_START_15 ~Help Помощ
RID_COMMON_START_16 Steps Стъпки
RID_COMMON_START_17 Close Затваряне
RID_COMMON_START_18 OK OK
RID_COMMON_START_19 The file already exists. Do you want to overwrite it? Файлът вече съществува. Искате ли да бъде заменен?