Context English Slovak
RID_UUI_ERRHDL The operation executed on $(ARG1) was aborted. Operácia spustená na $(ARG1) bola prerušená.
RID_UUI_ERRHDL Access to $(ARG1) was denied. Prístup k $(ARG1) bol odmietnutý.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) already exists. $(ARG1) už existuje.
RID_UUI_ERRHDL Target already exists. Cieľ už existuje.
RID_UUI_ERRHDL You are about to save/export a password protected basic library containing module(s)
$(ARG1)
which are too large to store in binary format. If you wish users that don't have access to the library password to be able to run macros in those module(s) you must split those modules into a number of smaller modules. Do you wish to continue to save/export this library?
Chystáte sa uložiť/exportovať heslom chránenú knižnicu Basic obsahujúcu modul(y)
$(ARG1)
ktoré sú príliš veľké pre uloženie v binárnom formáte. V prípade, že si želáte, aby používatelia bez hesla, ktorí nemajú prístup ku heslu knižnice, mohli spúšťať makrá v tomto module(och), musíte ich rozdeliť do niekoľkých menších modulov. Chcete pokračovať v ukladaní/exporte tejto knižnice?
RID_UUI_ERRHDL Beware!

You are about to load a very unusual sort of file ($(ARG2)) from the URL:

$(ARG1)

Are you certain that this file is a legacy document created many years ago?
Upozornenie!

Chystáte sa načítať neobvyklý typ súboru ($(ARG2)) z URL:

$(ARG1)

Ste si istí, že ide o starý dokument vytvorený pre mnohými rokmi?
RID_UUI_ERRHDL The data from $(ARG1) has an incorrect checksum. Údaje z $(ARG1) majú nesprávny kontrolný súčet.
RID_UUI_ERRHDL The object $(ARG1) cannot be created in directory $(ARG2). Objekt $(ARG1) nemôže byť vytvorený v priečinku $(ARG2).
RID_UUI_ERRHDL Data of $(ARG1) could not be read. Údaje z $(ARG1) nemožno prečítať.
RID_UUI_ERRHDL The seek operation on $(ARG1) could not be performed. Operácia seek na $(ARG1) nemohla byť uskutočnená.
RID_UUI_ERRHDL The tell operation on $(ARG1) could not be performed. Operácia tell na $(ARG1) nemohla byť uskutočnená.
RID_UUI_ERRHDL Data for $(ARG1) could not be written. Údaje z $(ARG1) nemohli byť zapísané.
RID_UUI_ERRHDL Action impossible: $(ARG1) is the current directory. Neuskutočniteľná akcia: $(ARG1) je aktuálny priečinok.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is not ready. $(ARG1) nie je pripravený.
RID_UUI_ERRHDL Action impossible: $(ARG1) and $(ARG2) are different devices (drives). Neuskutočniteľná akcia: $(ARG1) a $(ARG2) sú rôzne zariadenia (disky).
RID_UUI_ERRHDL General input/output error while accessing $(ARG1). Všeobecná chyba vstupu/výstupu pri prístupe k $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL An attempt was made to access $(ARG1) in an invalid way. Bol uskutočnený neplatný pokus o prístup k $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) contains invalid characters. $(ARG1) obsahuje neplatné znaky.
RID_UUI_ERRHDL The device (drive) $(ARG1) is invalid. Zariadenie (disk) $(ARG1) je neplatné.
RID_UUI_ERRHDL The data from $(ARG1) has an invalid length. Údaje z $(ARG1) majú neplatnú dĺžku.