Context English Catalan
RID_UUI_ERRHDL The operation executed on $(ARG1) was aborted. S'ha interromput l'operació executada a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL Access to $(ARG1) was denied. S'ha denegat l'accés a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) already exists. $(ARG1) ja existeix.
RID_UUI_ERRHDL Target already exists. La destinació ja existeix.
RID_UUI_ERRHDL You are about to save/export a password protected basic library containing module(s)
$(ARG1)
which are too large to store in binary format. If you wish users that don't have access to the library password to be able to run macros in those module(s) you must split those modules into a number of smaller modules. Do you wish to continue to save/export this library?
Esteu a punt de desar/exportar una biblioteca del Basic protegida amb contrasenya que conté els mòduls
$(ARG1)
que són massa grans per poder-se desar en format binari. Si voleu que els usuaris que no tinguin accés a la contrasenya puguin executar macros d'aquests mòduls, heu de dividir la biblioteca en mòduls més petits. Voleu continuar desant/exportant la biblioteca?
RID_UUI_ERRHDL Beware!

You are about to load a very unusual sort of file ($(ARG2)) from the URL:

$(ARG1)

Are you certain that this file is a legacy document created many years ago?
Atenció!

Esteu a punt de carregar un tipus de fitxer poc comú ($(ARG2)) des de l'URL:

$(ARG1)

Esteu segur que aquest fitxer és un document antic creat fa molts anys?
RID_UUI_ERRHDL The data from $(ARG1) has an incorrect checksum. Les dades de $(ARG1) tenen una suma de verificació incorrecta.
RID_UUI_ERRHDL The object $(ARG1) cannot be created in directory $(ARG2). No s'ha pogut crear l'objecte $(ARG1) al directori $(ARG2).
RID_UUI_ERRHDL Data of $(ARG1) could not be read. No es poden llegir les dades de $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL The seek operation on $(ARG1) could not be performed. No s'ha pogut completar la cerca a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL The tell operation on $(ARG1) could not be performed. No s'ha pogut executar l'operació tell a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL Data for $(ARG1) could not be written. No s'han pogut escriure les dades per a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL Action impossible: $(ARG1) is the current directory. Acció no permesa: $(ARG1) és el directori actual.
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) is not ready. $(ARG1) no està preparat.
RID_UUI_ERRHDL Action impossible: $(ARG1) and $(ARG2) are different devices (drives). Acció no permesa: $(ARG1) i $(ARG2) són dispositius diferents (unitats).
RID_UUI_ERRHDL General input/output error while accessing $(ARG1). Error general d'entrada/sortida en accedir a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL An attempt was made to access $(ARG1) in an invalid way. S'ha intentat accedir de manera no vàlida a $(ARG1).
RID_UUI_ERRHDL $(ARG1) contains invalid characters. $(ARG1) conté caràcters no vàlids.
RID_UUI_ERRHDL The device (drive) $(ARG1) is invalid. El dispositiu (unitat) $(ARG1) no és vàlid.
RID_UUI_ERRHDL The data from $(ARG1) has an invalid length. Les dades de $(ARG1) tenen una longitud incorrecta.