Context English Persian
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_TITLE Open Document باز کردن سند
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_MESSAGE You are opening document

%DOCNAME

Do you want to open it to view or to edit?
شما در حال باز کردن سند زیر هستید

%DOCNAME

آیا می‌خواهید سند را برای دیدن باز کنید یا برای ویرایش؟
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_VIEW View نما
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_EDIT Edit ویرایش
RID_STR_SP_VIEW_OR_EDIT_CANCEL Cancel انصراف