Context English Nepali
module_quickstart.ulf
STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_QUICKSTART
LngText.text
Quickstarter शीघ्र सुरु गर्ने
module_quickstart.ulf
STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_QUICKSTART
LngText.text
Loads basic components on system start to accelerate start up time of %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION. %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION को समय गतिवर्धक सुरुआतलाई प्रणालीमा सुरु गर्न आधारभूत अवयवहरू लोड गर्दछ ।