Context English Swedish
Options.xhp
tit
help.text
Options Alternativ
Options.xhp
bm_id0503200917110375_scalc
help.text
<bookmark_value>Solver for Nonlinear Problems;Options</bookmark_value> <bookmark_value>Problemlösare för icke-linjära problem;Alternativ</bookmark_value>
Options.xhp
hd_id0503200917103593
help.text
General Options Allmänna alternativ
Options.xhp
par_id0503200917103780
help.text
Size of Swarm Svärmens storlek
Options.xhp
par_id0503200917103723
help.text
… defines the number of individuals to participate in the learning process. Each individual finds its own solutions and contributes to the overall knowledge. … anger antalet deltagare i lärandeprocessen. Varje deltagare hittar sina egna lösningar och bidrar till den delade kunskapen.
Options.xhp
par_id0503200917103771
help.text
Learning Cycles Lärandecykler
Options.xhp
par_id0503200917103720
help.text
… defines the number of iterations, the algorithm should take. In each iteration, all individuals make a guess on the best solution and share their knowledge. … anger hur många upprepningar algoritmen ska göra. I varje upprepning presenterar deltagarna en gissning på den bästa lösningen och delar med sig av sin kunskap.
Options.xhp
par_id0503200917103732
help.text
Variable Bounds Guessing Gissa variabelgränser
Options.xhp
par_id050320091710378
help.text
If enabled (default), the algorithm tries to find variable bounds by looking at the starting values. Om aktiverat (standard), kommer algoritmen att försöka hitta lämpliga variabelgränser genom att titta på startvärdena.
Options.xhp
par_id0503200917103794
help.text
Variable Bounds Threshold Tröskelvärde för variabelgränser
Options.xhp
par_id0503200917103710
help.text
When guessing variable bounds, this threshold specifies, how the initial values are shifted to build the bounds. For an example how these values are calculated, please refer to the Manual in the Wiki. När variabelgränser gissas specificerar detta tröskelvärde hur startvärdena förändras för att skapa gränserna. För ett exempel på hur dessa värden beräknas, besök manualen i wikin.
Options.xhp
par_id0503200917103740
help.text
Use ACR Comparator Använd ACR-jämförare
Options.xhp
par_id0503200917103766
help.text
If <emph>disabled</emph> (default), the BCH Comparator is used. It compares two individuals by first looking at their constraint violations and only if those are equal, it measures their current solution. Om <emph>inaktiverad</emph> (standard), används BCH-jämföraren. Den jämför två individer genom att först titta på deras gränsöverträdelser och ifall dessa är lika, mäter deras aktuella lösning.
Options.xhp
par_id0503200917103744
help.text
If <emph>enabled</emph>, the ACR Comparator is used. It compares two individuals dependent on the current iteration and measures their goodness with knowledge about the libraries worst known solutions (in regard to their constraint violations). Om <emph>aktiverad</emph>, används ACR-jämföraren. Den jämför två individer baserat på den aktuella iterationen och mäter hur bra de är med kännedom om bibliotekets sämsta kända lösningar (med avseende på deras gränsöverträdelser).
Options.xhp
par_id0503200917103792
help.text
Use Random Starting Point Använd slumpmässig startpunkt
Options.xhp
par_id0503200917103790
help.text
If <emph>enabled</emph>, the library is simply filled up with randomly chosen points. Om <emph>aktiverat</emph> så fylls biblioteket med slumpmässigt valda punkter.
Options.xhp
par_id0503200917103765
help.text
If <emph>disabled</emph>, the currently present values (as given by the user) are inserted in the library as reference point. Om <emph>inaktiverat</emph> så används de nuvarande värdena (inmatade av användaren) i biblioteket som referenspunkt.
Options.xhp
par_id0504200917103794
help.text
Stagnation Limit Stagnationsgräns
Options.xhp
par_id050320091710377
help.text
If this number of individuals found solutions within a close range, the iteration is stopped and the best of these values is chosen as optimal. Om det här antalet deltagare hittat lösningar inom ett litet område, stoppas upprepningarna och det bästa av dessa värden väljs som optimalt.
Options.xhp
par_id0503200917103762
help.text
Stagnation Tolerance Stagnationstolerans