Context English Slovak
Options.xhp
tit
help.text
Options Možnosti
Options.xhp
bm_id0503200917110375_scalc
help.text
<bookmark_value>Solver for Nonlinear Problems;Options</bookmark_value> <bookmark_value>Riešič nelineárnych problémov;Možnosti</bookmark_value>
Options.xhp
hd_id0503200917103593
help.text
General Options Všeobecné možnosti
Options.xhp
par_id0503200917103780
help.text
Size of Swarm Veľkosť populácie
Options.xhp
par_id0503200917103723
help.text
… defines the number of individuals to participate in the learning process. Each individual finds its own solutions and contributes to the overall knowledge. … určuje počet jedincov, ktorí sa zúčastnia procesu učenia. Každý jedinec hľadá vlastné riešenie a prispieva k celkovej znalosti.
Options.xhp
par_id0503200917103771
help.text
Learning Cycles Cykly učenia
Options.xhp
par_id0503200917103720
help.text
… defines the number of iterations, the algorithm should take. In each iteration, all individuals make a guess on the best solution and share their knowledge. … určuje počet iterácií, ktoré algoritmus vykoná. V každej iterácii všetci jedinci odhadujú najlepšie riešenie a poskytujú svoje znalosti.
Options.xhp
par_id0503200917103732
help.text
Variable Bounds Guessing Odhad hraničných hodnôt premenných
Options.xhp
par_id050320091710378
help.text
If enabled (default), the algorithm tries to find variable bounds by looking at the starting values. Ak je zapnuté (prednastavené nastavenie), algoritmus sa snaží nájsť hraničné hodnoty premenných na základe počiatočných hodnôt.
Options.xhp
par_id0503200917103794
help.text
Variable Bounds Threshold Medzné hodnoty hraničných hodnôt premenných
Options.xhp
par_id0503200917103710
help.text
When guessing variable bounds, this threshold specifies, how the initial values are shifted to build the bounds. For an example how these values are calculated, please refer to the Manual in the Wiki. Pri odhade hraničných hodnôt premenných medzná hodnota určuje, ako budú posúvané počiatočné hodnoty. Príklad, ako sa tieto hodnoty počítajú, nájdete v manuáli na Wiki stránke.
Options.xhp
par_id0503200917103740
help.text
Use ACR Comparator Použiť porovnávač ACR
Options.xhp
par_id0503200917103766
help.text
If <emph>disabled</emph> (default), the BCH Comparator is used. It compares two individuals by first looking at their constraint violations and only if those are equal, it measures their current solution. Ak <emph>nie je povolené</emph> (predvolená hodnota), použije sa komparátor BCH. Ten porovná dvoch jedincov tak, že skontroluje ich ohraničenia a len ak sú rovnaké, zhodnotí ich aktuálne riešenie.
Options.xhp
par_id0503200917103744
help.text
If <emph>enabled</emph>, the ACR Comparator is used. It compares two individuals dependent on the current iteration and measures their goodness with knowledge about the libraries worst known solutions (in regard to their constraint violations). Ak <emph>je povolené</emph>, použije sa komparátor ACR. Ten porovnáva dva prvky na základe aktuálnej iterácie a meria ich kvalitu porovnávaním s najhoršími riešeniami z databázy (vzhľadom na narušenie ohraničenia)
Options.xhp
par_id0503200917103792
help.text
Use Random Starting Point Použiť náhodný štartovací bod
Options.xhp
par_id0503200917103790
help.text
If <emph>enabled</emph>, the library is simply filled up with randomly chosen points. Ak je <emph>povolené</emph>, knižnica sa zaplní náhodne vybranými bodmi.
Options.xhp
par_id0503200917103765
help.text
If <emph>disabled</emph>, the currently present values (as given by the user) are inserted in the library as reference point. Ak <emph>nie je povolené</emph>, aktuálne hodnoty (tak ako boli zadané používateľom) sa vložia do knižnice ako referenčné body.
Options.xhp
par_id0504200917103794
help.text
Stagnation Limit Hranica stagnácie
Options.xhp
par_id050320091710377
help.text
If this number of individuals found solutions within a close range, the iteration is stopped and the best of these values is chosen as optimal. Ak tento počet jedincov nájde navzájom blízke riešenie, tak iteračný proces sa ukončí a najlepšia z týchto hodnôt sa vyberie ako optimálna.
Options.xhp
par_id0503200917103762
help.text
Stagnation Tolerance Tolerancia stagnácie