Context English Norwegian Nynorsk
Options.xhp
tit
help.text
Options Innstillingar
Options.xhp
bm_id0503200917110375_scalc
help.text
<bookmark_value>Solver for Nonlinear Problems;Options</bookmark_value> <bookmark_value>Løysar for ikkje-lineære problem;val</bookmark_value>
Options.xhp
hd_id0503200917103593
help.text
General Options Generelle val
Options.xhp
par_id0503200917103780
help.text
Size of Swarm Gruppestorleik
Options.xhp
par_id0503200917103723
help.text
… defines the number of individuals to participate in the learning process. Each individual finds its own solutions and contributes to the overall knowledge. …definerar kor mange individ som deltar i læringsprosessen. Kvart individ finn sine eigne løysingar og bidrar til den totale lærdommen.
Options.xhp
par_id0503200917103771
help.text
Learning Cycles Læringssyklusar
Options.xhp
par_id0503200917103720
help.text
… defines the number of iterations, the algorithm should take. In each iteration, all individuals make a guess on the best solution and share their knowledge. …bestemmer kor mange gjentakingar algoritmen skal ta. I kvar gjentaking gjettar alle individa på den beste løysinga og deler lærdommen.
Options.xhp
par_id0503200917103732
help.text
Variable Bounds Guessing Variabelavgrensa gjetting
Options.xhp
par_id050320091710378
help.text
If enabled (default), the algorithm tries to find variable bounds by looking at the starting values. Dersom denne er slått på (standardvalet), vil algoritmen prøva å finna variabelavgrensingar ved å sjå på startverdiane.
Options.xhp
par_id0503200917103794
help.text
Variable Bounds Threshold Variabelavgrensa terskel
Options.xhp
par_id0503200917103710
help.text
When guessing variable bounds, this threshold specifies, how the initial values are shifted to build the bounds. For an example how these values are calculated, please refer to the Manual in the Wiki. Når ein gjettar variabelavgrensingar, bestemmer denne grensa korleis verdiane skal forskyvast for å laga avgrensingane. Slå opp i wikien for å sjå eksempel på korleis desse verdiane vert rekna ut.
Options.xhp
par_id0503200917103740
help.text
Use ACR Comparator Bruk ACR-samanlikningar
Options.xhp
par_id0503200917103766
help.text
If <emph>disabled</emph> (default), the BCH Comparator is used. It compares two individuals by first looking at their constraint violations and only if those are equal, it measures their current solution. Dersom denne er <emph>slått av</emph> (standardvalet), vert BCH-samanlikninga brukt. Ho samanliknar to individ ved å først sjå på overskridingane av avgrensingar, og vil berre vurdera den gjeldande løysinga frå desse dersom verdiane samsvarar.
Options.xhp
par_id0503200917103744
help.text
If <emph>enabled</emph>, the ACR Comparator is used. It compares two individuals dependent on the current iteration and measures their goodness with knowledge about the libraries worst known solutions (in regard to their constraint violations). Dersom denne er <emph>slått på</emph>, vert ACR-samanlikninga brukt. Ho samanliknar to individ ut frå den gjeldande gjennomgåinga og vurderer kvaliteten basert på kunnskap om dei dårlegaste løysingane i biblioteka (med omsyn til tvungne krenkingar).
Options.xhp
par_id0503200917103792
help.text
Use Random Starting Point Bruk tilfeldig startpunkt
Options.xhp
par_id0503200917103790
help.text
If <emph>enabled</emph>, the library is simply filled up with randomly chosen points. Dersom denne er <emph>slått på</emph>, vert biblioteket fylt opp med tilfeldig valde punkt.
Options.xhp
par_id0503200917103765
help.text
If <emph>disabled</emph>, the currently present values (as given by the user) are inserted in the library as reference point. Dersom denne er <emph>slått av</emph>, vert dei gjeldande verdiane (gjevne av brukaren) sett inn i biblioteket som referansepunkt.
Options.xhp
par_id0504200917103794
help.text
Stagnation Limit Stagnasjonsgrense
Options.xhp
par_id050320091710377
help.text
If this number of individuals found solutions within a close range, the iteration is stopped and the best of these values is chosen as optimal. Dersom dette talet på individ fann ei løysing inne i eit lukka område, vert gjentakinga stoppa og den beste verdien av desse vert vald som optimal.
Options.xhp
par_id0503200917103762
help.text
Stagnation Tolerance Stagnasjonstoleranse