Context English Vietnamese
description.xml
dispname
description.text
Slovak spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Từ điển chính tả, luật dấu cách, từ điển đồng nghĩa tiếng Slovak