Context English Vietnamese
description.xml
dispname
description.text
Polish spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Từ điển chính tả, luật gạch ngang, từ điển đồng nghĩa tiếng Ba Lan