Context English Croatian
description.xml
dispname
description.text
Polish spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus Pravopisni rječnik, rastavljanje riječi i rječnik sinonima poljskog jezika