Context English Vietnamese
description.xml
dispname
description.text
Nepali spelling dictionary, and thesaurus Từ điển chính tả, đồng nghĩa Nepali