Context English Frisian
description.xml
dispname
description.text
Nepali spelling dictionary, and thesaurus Nepaleesk wurdboek foar stavering, en wurdôfbrekkingsregels