Context English Vietnamese
hu_HU_en_US.properties
spelling
property.text
Spelling Chính tả
hu_HU_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Viết hoa
hu_HU_en_US.properties
par
property.text
Parentheses Dấu ngoặc tròn
hu_HU_en_US.properties
wordpart
property.text
Word parts of compounds Phần chữ của từ ghép
hu_HU_en_US.properties
comma
property.text
Comma usage Cách dùng dấu phảy
hu_HU_en_US.properties
proofreading
property.text
Proofreading Soát lỗi
hu_HU_en_US.properties
style
property.text
Style checking Kiểm tra kiểu
hu_HU_en_US.properties
compound
property.text
Underline typo-like compound words Gạch dưới cụm có vẻ có lỗi
hu_HU_en_US.properties
allcompound
property.text
Underline all generated compound words Gạch dưới mọi cụm từ được sinh ra
hu_HU_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Các lỗi có thể
hu_HU_en_US.properties
money
property.text
Consistency of money amounts Tính nhất quán của lượng tiền
hu_HU_en_US.properties
duplication
property.text
Word duplication Từ lặp
hu_HU_en_US.properties
dup0
property.text
Word duplication Từ lặp
hu_HU_en_US.properties
dup
property.text
Duplication within clauses Lặp trong mệnh đề
hu_HU_en_US.properties
dup2
property.text
Duplication within sentences Lặp trong câu
hu_HU_en_US.properties
dup3
property.text
Allow previous checkings with affixes Cho phép kiểm tra phần trước với phụ tố
hu_HU_en_US.properties
numpart
property.text
Thousand separation of numbers phân cách hàng nghìn
hu_HU_en_US.properties
typography
property.text
Typography Ty-pô
hu_HU_en_US.properties
quot
property.text
Quotation marks Dấu trích dẫn
hu_HU_en_US.properties
apost
property.text
Apostrophe Dấu nháy đơn