Context English Albanian
description.xml
dispname
description.text
Croatian spelling dictionary, and hyphenation rules Fjalori i drejtshkrimit kroat, dhe rregullat e rrokjezimit