Context English Mongolian
en_en_US.properties
spelling
property.text
Grammar checking Дүрмийн шалгалт
en_en_US.properties
hlp_grammar
property.text
Check more grammar errors. Нэмэгдэл дүрмийн алдааг шалга.
en_en_US.properties
grammar
property.text
Possible mistakes Гарч болох алдаанууд
en_en_US.properties
hlp_cap
property.text
Check missing capitalization of sentences. Өгүүлбэрүүд том үсгээр эхлэсэн эсэхийг нягтлан шалга.
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Томоор бичих
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Үгсийг давтагдсан эсэхийг хяна.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Давтагдсан үгс
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Өгүүлбэрийн утга тодотгогч хашилт ба цэг тэмдэгтүүд бүрэн бүтэн эсэхийг шалга.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Хашилт тэмдэгтүүд
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Өгүүлбэрийн тэмдэгтүүд
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Үгсийн хоорондох алслалтыг шалга.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Алслалт
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Em dash - хоосон зайгүй үг холбох зураасыг нь en dash - хоосон зайтай үг холбох зурааснаас түрүүнд хэрэглэ.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Em dash - үг холбох зураас
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. En dash - хоосон зайтай үг холбох зураасыг нь em dash - хоосон зайгүй үг холбох зурааснаас түрүүнд хэрэглэ.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash En dash - үг холбох зураас
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Давхар цэгт хашилтийн хэрэглээг шалга: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Давхар цэгт хашилт
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Үржүүлэхийн тэмдэгийн хэрэглээг шалга: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Үржүүлэхийн тэмдэг