Context English Nepali
description.xml
dispname
description.text
English spelling dictionaries, hyphenation rules, thesaurus, and grammar checker अंग्रेज़ी हिज्जे शब्दकोशहरू, योजकचिन्ह राख्ने कार्य नियमहरू, पर्यायकोश, र व्याकरण संशोधक