Context English Vietnamese
description.xml
dispname
description.text
Arabic spelling dictionary, and thesaurus Từ điển chính tả và đồng nghĩa tiếng Ả rập