Context English Silesian
STR_ERR_EXECUTING_QUERY An error occurred while executing the query. Trefiōł sie błōnd w czasie wykōnowanio kweryndy.
STR_QUERY_AT_LEAST_ONE_TABLES The query can not be executed. It needs at least one table. Niy idzie wykōnać kweryndy. Ôna wymogo aby jednyj tabule.
STR_NO_COUNT_SUPPORT The driver does not support the 'COUNT' function. Kludzocz niy spiyro funkcyje 'COUNT'.
STR_STMT_TYPE_NOT_SUPPORTED This statement type not supported by this database driver. Ta zorta wyrażynio niyma spiyrano ôd tego kludzocza baz danych.
STR_UNSPECIFIED_ERROR An unknown error occurred. Trefiōł sie niyznōmy błōnd.
STR_ERROR_REFRESH_ROW An error occurred while refreshing the current row. Trefiōł sie błōnd w czasie ôdświyżanio teroźnego wiersza.
STR_ERROR_GET_ROW An error occurred while getting the current row. Trefiōł sie błōnd w czasie pobiyranio teroźnego wiersza.
STR_QUERY_INVALID_IS_NULL_COLUMN The query can not be executed. The 'IS NULL' can only be used with a column name. Niy idzie wykōnać kweryndy. Ôperatōr 'IS NULL' może być używany ino z mianami kolumn.
STR_ILLEGAL_MOVEMENT Illegal cursor movement occurred. Trefiōł sie niyprzizwolōny ruch kursora.
STR_COMMIT_ROW Please commit row '$position$' before update rows or insert new rows. Przed aktualizacyjōm wierszōw abo wstawianiym nowych wierszōw spamiyntej wiersz '$position$'.
STR_NO_CONNECTION_GIVEN It doesn't exist a connection to the database. Brak połōnczynio z bazōm danych.
STR_WRONG_PARAM_INDEX You tried to set a parameter at position '$pos$' but there is/are only '$count$' parameter(s) allowed. One reason may be that the property "ParameterNameSubstitution" is not set to TRUE in the data source. Prōbujesz nasztelować parameter na pozycyji '$pos$', ale przizwolōny numer parametrōw to '$count$'. Jednym z powodōw może być to, iże w zdrzōdle danych włosności "ParameterNameSubstitution" niy ôstała przipisano werta PROWDA.
STR_NO_INPUTSTREAM The input stream was not set. Seryjo wchodu niy ôstała nasztalowano.
STR_NO_ELEMENT_NAME There is no element named '$name$'. Elymynt ze mianym '$name$' niy istniyje.
STR_INVALID_BOOKMARK Invalid bookmark value Niynoleżno werta zokłodki
STR_PRIVILEGE_NOT_GRANTED Privilege not granted: Only table privileges can be granted. Uprawniynie niy ôstało prziznane: Ino uprawniynia tabul mogōm być prziznowane.
STR_PRIVILEGE_NOT_REVOKED Privilege not revoked: Only table privileges can be revoked. Uprawniynie niy ôdkozane: Ino uprawniynia tabul mogōm być ôdkazowane.
STR_ERRORMSG_SEQUENCE Function sequence error. Błōnd sekwyncyje funkcyje.
STR_INVALID_INDEX Invalid descriptor index. Niynoleżny deskryptōr indeksu.
STR_UNSUPPORTED_FUNCTION The driver does not support the function '$functionname$'. Kludzocz niy spiyro funkcyje '$functionname$'.