Context English Gaelic
STR_ERR_EXECUTING_QUERY An error occurred while executing the query. Dh'fhalbh an ùine fhad 's a chaidh an t-iarrtas a chur.
STR_QUERY_AT_LEAST_ONE_TABLES The query can not be executed. It needs at least one table. Cha ghabh an t-iarrtas seo a dhèanamh. Feumaidh e aon chlàr air a' char as lugha.
STR_NO_COUNT_SUPPORT The driver does not support the 'COUNT' function. Chan eil an draibhear seo a' cur taic ris an fhoincsean 'COUNT'.
STR_STMT_TYPE_NOT_SUPPORTED This statement type not supported by this database driver. Chan eil an draibhear stòr-dàta seo a' cur taic ris an t-seòrsa seo de dh'aithris.
STR_UNSPECIFIED_ERROR An unknown error occurred. Thachair mearachd neo-aithnichte.
STR_ERROR_REFRESH_ROW An error occurred while refreshing the current row. Thachair mearachd rè ath-nuadhachadh an ràigh làithrich.
STR_ERROR_GET_ROW An error occurred while getting the current row. Thachair mearachd rè faighinn an ràigh làithrich.
STR_QUERY_INVALID_IS_NULL_COLUMN The query can not be executed. The 'IS NULL' can only be used with a column name. Cha ghabh an t-iarrtas seo a dhèanamh. Cha ghabh 'IS NULL' a chleachdadh ach le ainm cuilbh.
STR_ILLEGAL_MOVEMENT Illegal cursor movement occurred. Rinn an cùrsair gluasad nach eil ceadaichte.
STR_COMMIT_ROW Please commit row '$position$' before update rows or insert new rows. Cuir an sàs an ràgh '$position$' mus ùraich thu na ràghan no mus cuir thu ràghan ùra a-steach.
STR_NO_CONNECTION_GIVEN It doesn't exist a connection to the database. Chan eil ceangal ann ris an stòr-dàta.
STR_WRONG_PARAM_INDEX You tried to set a parameter at position '$pos$' but there is/are only '$count$' parameter(s) allowed. One reason may be that the property "ParameterNameSubstitution" is not set to TRUE in the data source. Dh'fheuch thu ri paramadair a chur ann aig '$pos$' ach chan eil ach '$count$' p(h)aramadair(ean) ceadaichte. 'S mathaid nach eil an roghainn TRUE aig a' bhuadh "ParameterNameSubstitution" san tùs-dàta.
STR_NO_INPUTSTREAM The input stream was not set. Cha deach an InputStream a shuidheachadh.
STR_NO_ELEMENT_NAME There is no element named '$name$'. Chan eil eileamaid ann air a bheil '$name$'.
STR_INVALID_BOOKMARK Invalid bookmark value Luach mì-dhligheach airson a' chomharra-lìn
STR_PRIVILEGE_NOT_GRANTED Privilege not granted: Only table privileges can be granted. Cha deach a' phribhleid a thoirt seachad: Chan urrainnear toirt seachad ach pribhleidean clàir.
STR_PRIVILEGE_NOT_REVOKED Privilege not revoked: Only table privileges can be revoked. Cha deach a' phribhleid a chùl-ghairm: Cha urrainnear cùl-ghairm ach pribhleidean clàir.
STR_ERRORMSG_SEQUENCE Function sequence error. Mearachd sreath-leanmhainn an fhoincsein.
STR_INVALID_INDEX Invalid descriptor index. Clàr-amais tuairisgeulaiche mì-dhligheach.
STR_UNSUPPORTED_FUNCTION The driver does not support the function '$functionname$'. Chan eil an draibhear a' cur taic ris an fhoincsean '$functionname$'.