Context English Czech
STR_ERR_EXECUTING_QUERY An error occurred while executing the query. Došlo k chybě při provádění dotazu.
STR_QUERY_AT_LEAST_ONE_TABLES The query can not be executed. It needs at least one table. Dotaz nelze spustit. Je potřeba alespoň jedna tabulka.
STR_NO_COUNT_SUPPORT The driver does not support the 'COUNT' function. Ovladač nepodporuje funkci 'COUNT'.
STR_STMT_TYPE_NOT_SUPPORTED This statement type not supported by this database driver. Databázový ovladač nepodporuje tento typ výrazu.
STR_UNSPECIFIED_ERROR An unknown error occurred. Došlo k neznámé chybě.
STR_ERROR_REFRESH_ROW An error occurred while refreshing the current row. Při obnově aktuálního řádku došlo k chybě.
STR_ERROR_GET_ROW An error occurred while getting the current row. Při načtení aktuálního řádku došlo k chybě.
STR_QUERY_INVALID_IS_NULL_COLUMN The query can not be executed. The 'IS NULL' can only be used with a column name. Dotaz nelze spustit. 'IS NULL' může být použito jen s jedním sloupcem.
STR_ILLEGAL_MOVEMENT Illegal cursor movement occurred. Došlo k neplatnému posunu kurzoru.
STR_COMMIT_ROW Please commit row '$position$' before update rows or insert new rows. Před aktualizací řádků nebo vložením nových řádků nejprve uložte řádek '$position$'.
STR_NO_CONNECTION_GIVEN It doesn't exist a connection to the database. Neexistuje spojení s databází.
STR_WRONG_PARAM_INDEX You tried to set a parameter at position '$pos$' but there is/are only '$count$' parameter(s) allowed. One reason may be that the property "ParameterNameSubstitution" is not set to TRUE in the data source. Pokusili jste se nastavit parametr na pozici '$pos$', ale je povoleno pouze '$count$' parametrů. Jedním z důvodů může být to, že vlastnost "ParameterNameSubstitution" není ve zdroji dat nastavena na TRUE.
STR_NO_INPUTSTREAM The input stream was not set. Nebyl nastaven vstupní stream.
STR_NO_ELEMENT_NAME There is no element named '$name$'. Element pojmenovaný '$name$' neexistuje.
STR_INVALID_BOOKMARK Invalid bookmark value Neplatná hodnota záložky
STR_PRIVILEGE_NOT_GRANTED Privilege not granted: Only table privileges can be granted. Právo nepřiděleno: Lze přidělit pouze práva k tabulkám.
STR_PRIVILEGE_NOT_REVOKED Privilege not revoked: Only table privileges can be revoked. Právo neodebráno: Lze odebrat pouze práva k tabulkám.
STR_ERRORMSG_SEQUENCE Function sequence error. Chyba sekvence funkcí.
STR_INVALID_INDEX Invalid descriptor index. Neplatný deskriptor indexu.
STR_UNSUPPORTED_FUNCTION The driver does not support the function '$functionname$'. Ovladač nepodporuje funkci '$functionname$'.